Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej, na prowadzenie w lokalu użytkowym działalności handlowo - usługowej.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku nr 7 przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka, lokal składa się z jednego pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 85,9 m2, wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągową. Lokal stanowi własność Miasta Rawa Mazowiecka. Lokal znajduje się w ścisłej strefie konserwatorskiej. Lokal znajduje się w obszarze rewitalizacji co w czasie objęcia robót rewitalizacyjnych może ograniczyć dostęp do tego lokalu. W okresie tego ograniczenia Najemca będzie płacił 50% czynszu ustalonego w drodze przetargu. Miesięczna cena wywoławcza czynszu za 1m2 wynosi 23,72 zł. netto plus 23% podatku VAT).

Lokal aktualnie jest zajęty przez dotychczasowego Najemcę, umowa najmu lokalu zostanie zawarta po opróżnieniu lokalu przez dotychczasowego Najemcę w terminie 14 dni licząc od pisemnego zawiadomienia Oferenta o terminie jej zawarcia.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia 15.11.2019 r. do godz. 12.00 w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w zamkniętej kopercie z adnotacją „Przetarg na lokal użytkowy przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 w wysokości 125,00 zł. słownie złotych: sto dwadzieścia pięć 00/100).

Wadium uznaje się za wpłacone w momencie zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, pokój nr 15 na I piętrze.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Lokal aktualnie jest zajęty przez dotychczasowego Najemcę, umowa najmu lokalu zostanie zawarta po opróżnieniu lokalu przez dotychczasowego Najemcę w terminie 14 dni licząc od pisemnego zawiadomienia Oferenta o terminie jej zawarcia. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, pod rygorem utraty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłat czynszu najmu lub innych należności UM Rawa Mazowiecka. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu. Uczestnik, który wygrał przetarg lecz na wskutek uchylenia się od podpisania umowy najmu lub z innych przyczyn leżących po jego stronie doprowadza do unieważnienia przetargu zostaje wykluczony z udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych UM Rawa Mazowiecka dotyczących tego samego lokalu a jego wadium przepada na rzecz UM Rawa Mazowiecka.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające ze zobowiązaniami wobec:

- Urzędu Skarbowego

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Miasta Rawa Mazowiecka

 

Oferta musi zawierać:

 1. Dane oferenta,

 2. propozycję stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu (do czynszu dolicza się 23% podatku VAT),

 3. określenie sposobu zagospodarowania lokalu,

 4. oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec US, ZUS i UM Rawa Mazowiecka,

 5. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,

 6. dowód wpłaty wadium.

 7. podpis oferenta,

 8. numer konta na które, w przypadku nie wybrania oferty, należy zwrócić wpłacone wadium,

 9. numer telefonu kontaktowego.

Powyższe warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu powinny być spełnione łączne.

Niespełnienie jakiegokolwiek z nich spowoduje wyłączenie oferenta z dalszej procedury przetargowej.

Formularz ofertowy, projekt umowy najmu na oddanie w najem lokali użytkowych są udostępnione do pobrania na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

W przypadku złożenia oferty nie na formularzu ofertowym, oferta winna zawierać wszelkie informacje zawarte w formularzu ofertowym.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości miesięcznego czynszu ustalonego w trakcie przetargu na wynajem w/w lokalu użytkowego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 pokój nr 16, Tel. 46 814 3457 wew. 140.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2019-11-08 13:42

Metryka

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2019-11-08 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10203
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-08 13:46:51