Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony


BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych 
na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka 

    1. Przedmiotem ustnego przetargu ograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 343/20 o pow. 0,0767ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00037226/6.
    2. Działka nr ewid. 343/20 znajduje się pomiędzy terenami zabudowy jednorodzinnej, przyległymi do ul. 1 Maja, a brzegiem rzeki Rawki. Działka ta posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Jest niezabudowana i niezagospodarowana, stanowi enklawę zieleni nieurządzonej, gdyż jest zadrzewiona i zakrzewiona. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, można jedynie do niej dojść przebiegającą wzdłuż jej południowo – wschodniej granicy ścieżką łączącą Park miejski z terenami rekreacyjnymi Zalewu. Działka może być wykorzystana jedynie na uzupełnienie jednej z nieruchomości przyległych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (symbol 8.97.MNu).
    3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
    4. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, małą powierzchnię oraz możliwość zagospodarowania działka nr 343/20 nie może być wykorzystana i zagospodarowana jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr 343/41 i nr 343/43 oraz nr 408.
    5. Osoby uprawnione – właściciele działek nr 343/41 i 343/43 oraz nr 408, zainteresowane kupnem nieruchomości, zobowiązane są do złożenia do dnia 19 stycznia 2022 r. do godziny 14:00 włącznie, bezpośrednio na Biurze Podawczym tut. Urzędu Miasta, następujących dokumentów: pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu, dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości przyległej do zbywanej nieruchomości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 20 stycznia 2022 r.
    6. Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro. 
    7. Cena wywoławcza – 57 000,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT.
    8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłacenie wadium w PLN w wysokości: 10 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040, tytułem: „wadium – działka nr 343/20” najpóźniej do dnia 18 stycznia 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
    9. Warunkiem udziału w przetargu osób zakwalifikowanych jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: oryginału wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
    10. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia na piśmie o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
    11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
    12. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. 
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Rawa Mazowiecka.
    13. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta,
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, nr tel. (46) 814-40-80. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl 
w dziale Gospodarka nieruchomościami. Ponadto, wyciąg z ogłoszenia o przetargu  został zamieszczony w prasie lokalnej.

       Rawa Mazowiecka, dnia 23 grudnia 2021 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6739
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 20:45:36