Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm), art.25 ust. 1, 4 i 5 , art. 48 a ust. 1, 3, 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 35.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 r. wyniosła 25.000 zł. w każdym roku (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

I. Zasady przyznawania dotacji:
1) w otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: 
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz  osób  bezdomnych przebywających w Rawie Mazowieckiej,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d)  posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e) zapewnią udział środków własnych na realizację zadania w wysokości co najmniej 5 %,
f)  przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem stanowiącym przedmiot konkursu. Oferta winna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). Do oferty winny być załączone wszystkie wymagane w ogłoszeniu załączniki.
2) Do konkursu oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające warunkom  i wymogom konkursu określonym w ogłoszeniu, złożone w terminie określonym tym w ogłoszeniu konkursowym
4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. Kwota dofinansowania ze strony Miasta Rawa Mazowiecka nie może przekroczyć 95 % całkowitych kosztów zadania.
5) dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
II. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:
1. W placówce mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
2. Zadanie winno być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
3. Oferent musi dysponować odpowiednia bazą lokalową do realizacji zadania. W ofercie poza opisem zadania należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy. 
4. w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7).
5. Oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie liczbę miejsc noclegowych, które zapewni osobom bezdomnym przebywającym na terenie Rawy Mazowieckiej.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadania będące przedmiotem konkursu będzie realizowane ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka od lutego  do 31 grudnia 2023 r. Oferent może realizowa
2.  zadanie       z własnych środków przed zawarciem umowy. Zadanie winno być realizowane  z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami. 
3. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
1) są niezbędne do realizacji zadania,
2) zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Rawa Mazowiecka,
3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
4) zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
5) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3) wydatki związane z działalnością gospodarczą,
4) zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 5 000 zł.
5) koszty modernizacji, adaptacji pomieszczeń,
6) opłaty bankowe, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta,
7) koszty administracyjne przekraczające 10 % dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym m.in. koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania).
4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tak aby nie nastąpiło zwiększenie danej pozycji o więcej niż 25 %. Zmiany powyżej 25 % wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. 
5. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent jest zobowiązany do przedłożenia aktualizacji kosztorysu przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania publicznego, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Brak poprawy lub aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z dotacji.

Wydruk aktualizacji kosztorysu i harmonogramu powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

IV. Termin składania ofert  1 luty 2023 r. (środa) do godz.17.00
Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.
Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
2) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
3) Oryginał lub kopię statutu z potwierdzoną zgodnością z oryginałem.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 lutego 2023 r.
2.  Ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
3. Oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .
4. Odrzuceniu podlegają oferty:
1)  złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2)  złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
3)  złożone przez podmiot nie spełniający warunków uczestnictwa w konkursie określonym w ogłoszeniu,
4)  podpisane przez osoby nie uprawnione do jego reprezentacji, 
5)  nie spełniające innych warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie,
6)  nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.
7) lub nie zawierające w swojej treści opisu bazy lokalowej, o którym mowa w pkt. II 3, bądź określenia liczby miejsc, o której mowa w pkt. II 4.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450, z późn.zm.) pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

8) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

znaczenie zadania dla Miasta Rawa Mazowiecka,
możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, wkład rzeczowy, osiągnięcia),
zakładane rezultaty realizacji zadania,
analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości rozliczania dotacji,
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

9) Po zakończeniu realizacji zadania podmiot/-y realizujący/-e zlecone zadanie publiczne zobowiązany/-e jest/są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Akceptacja sprawozdania i rozliczenia dotacji polega na weryfikacji założonych w ofercie rezultatów i działań. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli Oferent zrealizuje minimum 70 % każdego z założonych w ofercie rezultatów.
Podmiot/-y realizujący/-e zadanie publiczne może/-gą zostać wezwany/-e w wyznaczonym terminie do przedstawienia dodatkowych informacji, wyjaśnień oraz dowodów do sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 6 a także na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w biuletynie informacji publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl 


Rawa  Mazowiecka, 2023-01-11

Metryka

  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2023-01-11 16:56

Metryka

  • opublikował: Karol Łopatka
    data publikacji: 2023-01-11 16:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1381
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-17 09:51:41