Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Statut Miasta Rawa Mazowiecka uchwalony 27.05.2003

(Łódź, dnia 2 lipca 2003 r.)

UCHWAŁA Nr VII/64/03

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§  1. Uchwala się Statut Miasta Rawa Mazowiecka w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§  3. Uchyla się uchwałę Nr IV/19/02 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

§  4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/367/2001 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 października 2001 r. w sprawie Statutu Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 49, poz. 1163).

§  5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

STATUT MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Gmina Miasto Rawa Mazowiecka stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka.

§  2. Siedzibą organów gminy Miasto Rawa Mazowiecka jest miejscowość Rawa Mazowiecka.

§  3. Ilekroć w dalszych postanowieniach Statutu jest mowa o:

1) mieście - należy przez to rozumieć gminę Miasto Rawa Mazowiecka;

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Rawa Mazowiecka;

3) 1 przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka lub osobę wykonującą czynności zastrzeżone dla przewodniczącego;

4) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka;

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rawa Mazowiecka;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym.

§  4.

1. 2 Miasto obejmuje obszar o powierzchni 14,27 km2.

2. Granice terytorialne miasta określa mapa w skali 1 : 25.000 stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

§  5.

1. Herbem miasta jest w polu czerwonym mur forteczny srebrny (biały) z otwartą bramą i trzema wieżami zwieńczonymi potrójnymi dachami barwy błękitnej:

a) wzór barwny herbu miasta z użyciem srebra określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu,

b) wzór barwny herbu miasta określa załącznik nr 3 do niniejszego statutu,

c) wzór czarno-biały herbu miasta szrafowany określa załącznik nr 4 do niniejszego statutu,

d) wzór rysunkowy herbu miasta określa załącznik nr 5 do niniejszego statutu,

e) sposób wykreślania tarczy herbowej określa załącznik nr 6 do niniejszego statutu,

f) wzór barwny herbu wielkiego z użyciem srebra określa załącznik nr 7 do niniejszego statutu,

g) wzór barwny herbu wielkiego określa załącznik nr 8 do niniejszego statutu,

h) wzór czarno-biały herbu wielkiego szrafowany określa załącznik nr 9 do niniejszego statutu,

i) wzór rysunkowy herbu wielkiego określa załącznik nr 10 do niniejszego statutu,

j) identyfikację heraldycznych metali i barw herbu miasta określa załącznik nr 11 do niniejszego statutu.

2. Flagę stanowi czteropolowa biało-błękitna szachownica z centralnie umieszczonym Herbem Miasta Rawa Mazowiecka. Proporcje flagi 5:8, wysokość herbu do szerokości flagi jak 4:6:

a) wzór barwny flagi miasta określa załącznik nr 12 do niniejszego statutu,

b) wzór czarno-biały flagi miasta szrafowany określa załącznik nr 13 do niniejszego statutu,

c) wzór rysunkowy flagi miasta określa załącznik nr 14 do niniejszego statutu,

d) sposób wykreślania flagi miasta określa załącznik nr 15 do niniejszego statutu,

e) identyfikację barw flagi miasta określa załącznik nr 16 do niniejszego statutu.

3. Pieczęciami urzędowymi miasta są metalowe tłoczone pieczęcie zawierające pośrodku wizerunek herbu miasta, a w otoku napis:

a) wzór pieczęci urzędowej "RADA MIASTA RAWA MAZOWIECKA" - średnica 36 mm, określa załącznik nr 17 do niniejszego statutu,

b) wzór pieczęci urzędowej "BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA" - średnica 36 mm, określa załącznik nr 18 do niniejszego statutu,

c) wzór pieczęci urzędowej "MIASTO RAWA MAZOWIECKA" - średnica 36 mm, określa załącznik nr 19 do niniejszego statutu.

4. Tablicą samorządową jest tablica owalna w barwach flagi o wysokości 50 cm i szerokości 40 cm, w polu umieszczony jest Herb Miasta Rawa Mazowiecka:

a) wzór barwny tablicy samorządowej z herbem miasta określa załącznik nr 20 do niniejszego statutu,

b) wzór rysunkowy tablicy samorządowej z herbem miasta określa załącznik nr 21 do niniejszego statutu.

5. Hejnałem miasta jest utwór muzyczny, którego tekst i zapis nutowy stanowią załącznik nr 22 do niniejszego statutu.

6. Zasady używania herbu i barw miasta oraz insygniów określa rada odrębną uchwałą.

7. 4 W celu uhonorowania osób, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji miasta Rawa Mazowiecka może zostać im przyznany przez Radę Miasta tytuł "Honorowego Obywatela Rawy Mazowieckiej". Szczegółowe zasady przyznawania tego tytułu reguluje odrębna uchwała.

 

Rozdział  2

Zakres działania i zadania miasta

§  6. Podstawowym zadaniem miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, tworzenie warunków do racjonalnego i stałego rozwoju gospodarczego oraz społecznego, a także zapewnianie uczestnictwa mieszkańców w kreowaniu tego rozwoju.

§  7.

1. Do zakresu działania miasta należy wykonywanie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Miasto wykonuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz zadania przejęte od administracji rządowej lub samorządowej w drodze porozumienia.

§  8. Za wyjątkiem rozstrzygnięć podejmowanych bezpośrednio przez mieszkańców miasta w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) zadania miasta wykonywane są przez organy miasta, którymi są rada i burmistrz.

§  9.

1. Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania przez miasto zadań publicznych.

2. Dokumenty udostępnia na wniosek zainteresowanego pracownik wydziału Urzędu, z którego działalnością związany jest dokument.

3. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie dokumentu w całości, zainteresowanemu udostępnia się część dokumentu.

4. 5 Protokoły z posiedzeń rady oraz komisji rady udostępnia pracownik biura rady.

5. Udostępnianie dokumentów następuje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu i polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów.

 

Rozdział  3

Rada miasta

§  10. Rada składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych w trybie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

§  11.

1. Pracami rady kieruje przewodniczący rady przy pomocy wiceprzewodniczącego.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady przysługuje każdemu radnemu. Przeprowadza się odrębne głosowanie na każdą funkcję.

3. W przypadku konieczności podjęcia przez radę działań pod nieobecność przewodniczącego rady lub w sytuacji braku możliwości działania przez przewodniczącego rady wynikającego z innych przyczyn, a także w razie wakatu na to stanowisko, zadania zastrzeżone przez ustawę lub Statut dla przewodniczącego rady wykonuje wiceprzewodniczący.

§  12. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego rady lub wiceprzewodniczącego rady przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

Rozdział  4

Sesje rady

§  13.

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych w formie uchwał.

3. Oprócz uchwał rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne;

2) 6 deklaracje - zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania;

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;

4) apele - zawierające formalne, nie wiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania.

§  14.

1. Sesje rady zwołuje przewodniczący.

2. Zwołanie sesji obejmuje:

1) ustalenie terminu i miejsca obrad;

2) ustalenie porządku obrad;

3) listę zaproszonych gości.

3. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, doręczając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, porządek obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

4. Projekty uchwał oraz materiały związane z przedmiotem sesji przygotowuje burmistrz.

5. 7 Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być ogłoszone do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz stronie internetowej miasta.

§  15. Burmistrz obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

Rozdział  5

Obrady rady

§  16.

1. Na wniosek przewodniczącego rady bądź radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej sesji.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

§  17.

1. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu (quorum).

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący rady przerywa obrady. Jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza się nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

§  18.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego rady formuły: "Otwieram ... sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka".

2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 2.

§  19.

1. Po otwarciu sesji przewodniczący rady przedstawia pod dyskusję porządek obrad rady.

2. Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpić radny lub burmistrz.

3. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 - 2 rada przyjmuje porządek obrad.

§  20. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

2) sprawozdanie burmistrza o jego pracach w okresie między sesjami;

3) sprawozdanie z wykonania uchwał rady w okresie kwartalnym;

4) rozpatrzenie projektów uchwał;

5) tematy będące przedmiotem obrad sesji;

6) podjęcie lub zajęcie stanowiska;

7) interpelacje i zapytania radnych;

8) wolne wnioski.

§  21.

1. Obrady prowadzi przewodniczący rady według uchwalonego porządku.

2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością .

3. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§  22.

1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a także nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę: "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§  23.

1. Radni mają prawo składać interpelacje do burmistrza.

2. Interpelacje powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je burmistrzowi.

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielona w formie pisemnej w terminie 21 dni, na ręce przewodniczącego rady i radnego składającego interpelacje. Odpowiedzi udziela burmistrz.

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

6. Przewodniczący rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§  24. Na wniosek radnego przewodniczący rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym radę.

§  25.

1. Przewodniczący rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porządku obrad;

3) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

5) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały;

6) zarządzenia przerwy;

7) odesłanie projektu uchwały do komisji;

8) przeliczenie głosów;

9) przestrzeganie regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod głosowanie.

§  26.

1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący rady zamyka dyskusję, w razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili do momentu zarządzenia głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§  27.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając formułę: "Zamykam ... sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§  28.

1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego rady, rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

2. Zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w tym samym trybie.

§  29.

1. Z każdej sesji rady sporządza się protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

2. 8 Przebieg sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym, który przechowuje się przez okres 12 miesięcy od daty odbycia sesji.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, podjęte przez radę uchwały, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

4. Projekt protokołu z sesji wykłada się w ciągu 14 dni po jej odbyciu do wglądu radnych i osób zabierających głos na sesji w biurze rady oraz na następnej sesji.

5. 9 W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do projektu protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.

6. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 5 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do rady.

7. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu, po przyjęciu przez radę, w biurze rady.

§  30. Protokół z sesji rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków rady, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5) uchwalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymujący się od głosu";

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

9) podpis przewodniczącego obrad i protokolanta.

 

Rozdział  6

Uchwały rady

§  31.

1. Uchwały, o których mowa w § 13 ust. 2, a także deklaracje, oświadczenia i apele są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§  32.

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni oraz burmistrz.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne;

4) określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.

3. 10 Projekt uchwały powinien być przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. Uzasadnienie projektu uchwały podpisuje odpowiednio: burmistrz, radny lub grupa radnych.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego Urzędu albo przez innego radcę prawnego.

5. Projekt uchwały zgłoszony przez radnego nie musi zawierać podstawy prawnej i opinii radcy prawnego, jeżeli został zgłoszony co najmniej na 10 dni przed terminem sesji, na której ma być rozpatrzony.

§  33.

1. Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu. W treści uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

2. Uchwała powinna zawierać co najmniej:

1) datę, numer i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) dokładną merytoryczną treść uchwały;

4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały;

5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

§  34. ł 11 Uchwały podpisuje przewodniczący rady lub osoba, która w jego zastępstwie prowadziła sesję.

§  35. Uchwały numeruje się, uwzględniając w kolejnych kadencjach numer sesji cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały cyframi arabskimi oraz dwie ostatnie cyfry roku podjęcia uchwały cyframi arabskimi.

§  36.

1. Rejestr uchwał rady prowadzi biuro rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

Rozdział  7

Tryb głosowania

§  37. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§  38. 12  

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.

3. Na wniosek radnego, przyjęty przez Radę, przewodniczący zarządza głosowanie imienne, z wpisaniem do protokołu zajętego stanowiska przez poszczególnych radnych.

4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący rady.

§  39.

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach, gdy ustawa tak stanowi.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych kart pieczęcią rady, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna pod przewodnictwem wybranego spośród siebie przewodniczącego komisji.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§  40. 13  

1. Przewodniczący rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym jego treść, w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4. Ustęp 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat wyraził uprzednio zgodę na piśmie.

5. Rada może dokonać reasumpcji głosowania wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do obliczenia wyników głosowania lub wprowadzenia radnych w błąd co do sposobu (zasad) głosowania.

6. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

7. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony, jedynie na posiedzeniu Rady, podczas którego odbyło się głosowanie, przez Przewodniczącego Rady, klub radnych lub też pisemnie przez co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady.

§  41.

1. Zwykła większość głosów jest to większość ważnie oddanych głosów "za", z wyłączeniem głosów "wstrzymujących się".

2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba "za", większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów ("przeciw" i "wstrzymujących się"). Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regułę 50% + 1 głos. Przy nieparzystej jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

 

Rozdział  8

Komisje rady

§  42.

1. Przy radzie funkcjonują komisje stałe, w tym komisja rewizyjna.

2. Rada może powołać doraźne komisje do określonych zadań.

3. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

§  43.

1. Do zadań komisji stałych należy m.in.:

1) rozpatrywanie zagadnień istotnych dla miasta;

2) opiniowanie projektów uchwał rady;

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez przewodniczącego rady i burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji;

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;

5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych na spotkaniach radnych z wyborcami;

6) przedstawianie spraw do rozstrzygnięcia przez radę.

2. Szczegółowy przedmiot działania, liczebność i skład osobowy komisji stałych określa rada odrębną uchwałą.

3. Opinie komisji nie wiążą rady.

§  44.

1. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę wybierają radni - członkowie komisji ze swego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Jeżeli komisja nie dokona wyboru przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu, wyboru takiego dokonuje odpowiednio rada. Jeżeli komisja nie dokona wyboru zastępcy przewodniczącego komisji, zastępcę wyznacza przewodniczący.

2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji przy pomocy zastępcy.

3. Odwołanie przewodniczącego komisji i jego zastępcy w toku kadencji następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków komisji.

4. Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje prawa i obowiązki przewodniczącego komisji w razie jego nieobecności lub niemożności działania.

5. Mandat członka komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia jego mandatu jako radnego, a w przypadku komisji rewizyjnej także w związku z wyborem na stanowisko przewodniczącego rady lub wiceprzewodniczącego rady.

§  45.

1. Komisje działają na posiedzeniach.

2. 14 Komisje są jawne, a ich posiedzenia są dostępne dla wszystkich obywateli.

3. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.

4. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.

5. Pierwsze po wyborach posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady.

§  46. 15  

1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia, w tym wnioski i opinie, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Komisje rozpatrują sprawy zgodnie z przedmiotowym zakresem działania.

3. Na wniosek przewodniczącego komisji, komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z tematem pracy komisji.

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu.

5. Protokół z posiedzenia komisji, sporządzony przez protokólanta, poddawany jest głosowaniu i podpisywany przez przewodniczącego komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępcę, na kolejnym posiedzeniu komisji.

§  47.

1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze miasta.

3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych radzie.

4. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady, nadzorujący pracę komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenie radzie sprawozdania z ich działania.

§  48.

1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

2. Komisje przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok obejmujący plan pracy.

§  49.

1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. 16 (skreślony).

 

Rozdział  9

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej

§  50.

1. Komisja rewizyjna rady miasta Rawa Mazowiecka, zwana dalej komisją, jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania działalności burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie radzie informacji niezbędnych dla oceny pracy burmistrza i pracy miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek.

3. Komisja przeprowadza kontrole, kierując się kryteriami:

1) legalności;

2) gospodarności;

3) rzetelności;

4) celowości.

4. Komisja opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

5. Komisja bada i ocenia na polecenie rady materiały z kontroli burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty.

§  51.

1. Przewodniczący komisji i jego zastępca oraz pozostali członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawach wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje rada.

4. Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§  52. Komisja rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie planem pracy, który podlega zatwierdzeniu przez radę.

§  53.

1. Komisja podlega radzie.

2. Komisja przedkłada radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok następny w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

3. Komisja może przystąpić do wykonania kontroli po zatwierdzeniu planu pracy.

4. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia przez komisję kontroli nie objętej jej planem pracy.

5. Rada może nakazać komisji nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez komisję.

6. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku po podjęciu takiej decyzji przez radę.

§  54.

1. Komisja składa radzie sprawozdanie z wyników kontroli wynikającej z planu.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;

3) 17 wykaz wyłączeń, o których mowa w § 51 ust. 1 Statutu.

3. 18 Komisja składa radzie w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku sprawozdanie roczne obejmujące:

1) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli;

2) ocenę wykonania budżetu miasta za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

4. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały rady określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§  55.

1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji także z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego rady.

2. Przewodniczący rady składający wniosek w sprawie zwołania komisji zobowiązany jest wskazać we wniosku przyczynę jej zwołania.

3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenia osoby nie będące członkami komisji.

4. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§  56. Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów.

§  57. Obsługę biurową komisji sprawuje biuro rady.

§  58.

1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

2. W przypadku gdy skorzystanie z pomocy fachowej, o której mowa w ust. 1 wymaga zawarcia umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu rady celem podjęcia uchwały zobowiązującej burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu miasta.

§  59. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu stanowiące niewielki fragment w jego działalności;

2) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione przez kontrolowaną jednostkę.

§  60.

1. O liczbie osób przeprowadzających kontrole sprawdzające i problemowe decyduje przewodniczący komisji.

2. Kontrole przeprowadzone są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

3. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 i okazać dowody osobiste.

§  61.

1. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy burmistrza kontrolujący zawiadamia przewodniczącego rady.

§  62.

1. 19 Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanego podmiotu według kryteriów określonych w § 50 ust. 3.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§  63.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu oraz udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia przewodniczącemu komisji pisemnego wyjaśnienia.

§  64. 20 Obowiązki przypisane kierownikowi kontrolowanego podmiotu mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§  65. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikiem jednostki kontrolowanej.

§  66. 21 Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7) datę i miejsce podpisania protokołu;

8) podpis kontrolującego i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny;

9) protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§  67. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu - kierownik jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu do przewodniczącego komisji.

§  68.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć do przewodniczącego rady uwagi dotyczące przebiegu kontroli i jej wyniku.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§  69. Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu otrzymują: przewodniczący rady, przewodniczący komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§  70.

1. Komisja może na zlecenie rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Przewodniczący komisji może zwrócić się do przewodniczących innych komisji rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego osób mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. W zespołach kontrolnych nie mogą brać udziału osoby nie będące radnymi.

3. 22 Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące członków komisji.

§  71. Komisja może występować do organów miasta z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

§  72. Uprawnienia komisji nie naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez radę.

 

Rozdział  9

Radni

§  73. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

1) informowanie wyborców o stanie miasta;

2) propagowanie zamierzeń i dokonań rady;

3) informowanie mieszkańców o swej działalności w radzie;

4) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców miasta.

§  74. Radni maja prawo wniesienia pod obrady sesji rady lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

§  75.

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji rady winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia przewodniczącemu rady.

§  76. Radni przyjmują mieszkańców miasta w miejscach i czasie ustalonych w wykazie dyżurów.

§  77.

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy rada może powołać doraźną komisję do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.

3. Przed podjęciem rozstrzygnięcia w przedmiocie wskazanym w ust. 1 rada winna wysłuchać radnego.

§  78. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez przewodniczącego rady.

§  79.

1. Przewodniczący rady wydaje radnym dokument stwierdzający pełnienie przez radnych funkcji w organach rady.

2. Burmistrz udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu.

3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

Rozdział  10

Kluby radnych

§  80.

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych na następujących zasadach:

1) warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej 3 radnych;

2) powstanie klubu winno być niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady;

3) w zgłoszeniu podaje się:

a) nazwę klubu,

b) listę członków,

c) imię i nazwisko przewodniczącego.

4) zgłoszenia oraz rezygnacji z członkostwa w klubie dokonuje się w formie pisemnej;

5) klub przestaje istnieć jeżeli liczba radnych spadnie poniżej ustalonej w ust. 1.

2. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze oraz prawo przedstawiania swojego stanowiska na sesji rady przez swych przedstawicieli.

3. 23 Posiedzenia klubów radnych mogą odbywać się w Biurze Rady.

4. 24 Za uczestnictwo w posiedzeniach klubu radnych nie przysługuje dieta ani zwrot kosztów podróży.

 

Rozdział  11

Wspólne sesje

§  81.

1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych rad.

3. 25 Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący zainteresowanych rad.

§  82. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Rozdział  12

Jednostki organizacyjne i pomocnicze miasta

§  83.

1. 26 W celu wykonywania zadań miasta rada tworzy wyspecjalizowane miejskie jednostki organizacyjne i wyposaża je w majątek.

2. Tworzenie, znoszenie i reorganizacja miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały rady.

3. Szczegółową organizację miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek oraz regulację między nimi, a miastem określają statuty uchwalone przez radę.

4. Rejestr jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek prawa handlowego, w których miasto ma udziały prowadzi burmistrz miasta.

§  84.

1. W mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze.

2. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:

a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej może być 30% mieszkańców danego osiedla lub dzielnicy albo organy miasta,

b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzone pozytywną opinią właściwej komisji rady,

c) konsultacje w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej przeprowadza się na zebraniach osiedlowych i dzielnicowych.

3. Finansowanie działań statutowych jednostki pomocniczej odbywa się ze środków budżetu miasta

4. Rada podejmie uchwałę o utworzeniu jednostki pomocniczej - zwykłą większością głosów, a w terminie jednego miesiąca od jej podjęcia uchwala Statut osiedla lub dzielnicy. Utworzenie jednostki pomocniczej następuje najwcześniej z datą nadania jej Statutu.

W Statucie rada określa między innymi wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą jednostka pomocnicza będzie zarządzać, a także zasady i tryb przekazywania dochodów z tego mienia do budżetu miasta oraz zasady finansowania działań jednostki pomocniczej.

5. Łączenie lub podział jednostki pomocniczej odbywać się będzie na wniosek tej jednostki zgłoszony, zgodnie z jej Statutem.

6. Likwidacja jednostek pomocniczych nastąpi w przypadku naruszenia zasad określonych w Statucie danej jednostki bądź zmian organizacyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

7. Rejestr jednostek pomocniczych prowadzi burmistrz miasta.

 

Rozdział  13

Postanowienia końcowe

§  85. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 

 

 

1 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

3 § 5 zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

4 § 5 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

5 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

6 § 13 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

7 § 14 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

8 § 29 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

9 § 29 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

10 § 32 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

11 § 34 zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

12 § 38 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

13 § 40 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

14 § 45 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

15 § 46 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

16 § 49 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 14 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

17 § 54 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

18 § 54 ust. 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr XXIV/190/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. (Łódzk.13.1037) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 marca 2013 r.

19 § 62 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

20 § 64 zmieniony przez § 1 pkt 17 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

21 § 66 zmieniony przez § 1 pkt 18 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

22 § 70 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 19 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

23 § 80 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 20 lit. a) uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

24 § 80 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 20 lit. b) uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

25 § 81 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 21 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

26 § 83 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 22 uchwały nr L/374/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Łódzk.10.302.2528) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 października 2010 r.

27 Załącznik nr 2 zmieniony przez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

28 Załącznik nr 3 zmieniony przez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

29 Załącznik nr 4 zmieniony przez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

30 Załącznik nr 5 zmieniony przez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

31 Załącznik nr 6 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

32 Załącznik nr 7 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

33 Załącznik nr 8 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

34 Załącznik nr 9 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

35 Załącznik nr 10 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

36 Załącznik nr 11 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

37 Załącznik nr 12 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

38 Załącznik nr 13 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

39 Załącznik nr 14 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

40 Załącznik nr 15 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

41 Załącznik nr 16 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

42 Załącznik nr 17 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

43 Załącznik nr 18 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

44 Załącznik nr 19 dodanyprzez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

45 Załącznik nr 20 dodany przez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

46 Załącznik nr 21 dodany przez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

47 Załącznik nr 22 dodany przez uchwałę nr XXXII/301/05 z dnia 27 września 2005 r. (Łódzk.05.328.2999) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24 listopada 2005 r.

 

 

Metryka

  • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
    data publikacji: 2007-12-19 10:28
  • zmodyfikował: Robert Federowicz
    ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 10:48

« wstecz

Opis strony

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 47 11, fax 814 43 23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19505
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-04 12:35:53