Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Statut Miasta Rawa Mazowiecka uchwalony dnia 25.09.2001

STATUT MIASTA
RAWA MAZOWIECKA

 
Postanowienia ogólne

Rozdział I

§ 1.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka .

§ 2.

Siedzibą władz gminy Miasto Rawa Mazowiecka jest miejscowość Rawa Mazowiecka.

§ 3.

Ilekroć w dalszych postanowieniach Statutu jest mowa o:
Mieście - należy przez to rozumieć gminę Miasto Rawa Mazowiecka.
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Rawa Mazowiecka.
Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Miasta Rawa Mazowiecka.
Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Przewodniczącym Zarządu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Miasta Rawa Mazowiecka.
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4.

Miasto obejmuje obszar o powierzchni 13,7 km2 .
Granice terytorialne Miasta określa mapa w skali 1:25000 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 5.

Herbem Miasta jest mur forteczny o trzech spiczastych wieżach z otwartą bramą u dołu. Każda wieża ma potrójny dach. Wzór herbu oraz szatę graficzną określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
Barwy Miasta określa jej flaga, którą stanowi szachownica biało-niebieska o czterech polach z herbem Miasta. Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
Pieczęcią urzędową Miasta jest metalowa, tłoczona pieczęć o średnicy 36 mm zawierająca pośrodku wizerunek herbu Miasta, a w otoku napis: ?Miasto Rawa Mazowiecka?. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.
Hejnałem Miasta jest utwór muzyczny, którego tekst i zapis nutowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.
5. Zasady używania herbu i barw Miasta oraz insygniów określa Rada odrębną uchwałą.

Rozdział II
Zakres działania i zadania Miasta

§ 6.

Podstawowym zadaniem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, tworzenie warunków do racjonalnego i stałego rozwoju gospodarczego oraz społecznego, a także zapewnianie uczestnictwa mieszkańców w kreowaniu tego rozwoju.

§ 7.

Do zakresu działania Miasta należy wykonywanie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Miasto wykonuje zadania własne i zlecone przez administrację rządową wynikające z ustaw oraz zadania przejęte od administracji rządowej lub samorządowej w drodze porozumienia.
W celu wykonania zadań własnych Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.
Miasto może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

§ 8.

Za wyjątkiem rozstrzygnięć podejmowanych bezpośrednio przez mieszkańców Miasta w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory i referendum ) zadania Miasta wykonywane są przez organy Miasta, którymi są Rada i Zarząd. Zadania z zakresu administracji publicznej wykonywane są także przez Burmistrza i Urząd.

§ 9.

Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania przez Miasto zadań publicznych.
Prawo, o którym mowa w ust.2 podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych.
Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie dokumentu w całości, zainteresowanemu udostępnia się pozostałą część dokumentu.
Dokumenty udostępnia na wniosek zainteresowanego pracownik Wydziału Urzędu, z którego działalnością związany jest dokument.
Protokoły z posiedzeń Rady, Komisji Rady oraz Zarządu udostępnia pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu.
Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust.2 następuje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu i polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów.

Rozdział III
Rada Miasta

§ 10.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.
Do właściwości działania Rady należą wszystkie sprawy znajdujące się w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Sprawy należące do wyłącznej właściwości Rady określa ustawa o samorządzie gminnym.

§ 11.

Rada składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych w trybie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

§ 12.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 13.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących.
Prawo zgłaszania kandydatów na funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady przysługuje każdemu radnemu. Przeprowadza się odrębne głosowanie na każdą funkcję.

§ 14.

1.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady. Zwołuje i prowadzi sesje Rady.
2. W przypadku konieczności podjęcia przez Radę niezwłocznych działań pod nieobecność Przewodniczącego Rady lub wynikającego z innych przyczyn braku możliwości działań Przewodniczącego Rady, a także w razie wakatu na to stanowisko, zadania zastrzeżone przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego Rady wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 15.

1. Zwołując sesję Przewodniczący Rady ustala porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji oraz listę osób zaproszonych.
2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, doręczając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, porządek obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
3. Projekty uchwał oraz materiały związane z przedmiotem sesji przygotowuje Zarząd.

§ 16.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 17.

Szczegółowy tryb działania Rady określa Regulamin Rady Miasta Rawa Mazowiecka stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.

§ 18.

Przy Radzie funkcjonują komisje stałe. Rada może powołać doraźne komisje do określonych zadań.
Powołuje się następujące komisje stałe:
Komisję Rewizyjną,
Komisję Komunalną,
Komisję Rozwoju Gospodarczego,
Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia,
Komisję Budżetu,
Komisję Prawa i Porządku Publicznego.

Przedmiotem działania poszczególnych komisji jest:
1) Komunalnej - budownictwo komunalne, ład przestrzenny, gospodarka terenami, transport i komunikacja miejska, drogi, ulice, mosty, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie Miasta, energetyka cieplna i gazowa, energia elektryczna, ochrona środowiska,
2) Rozwoju Gospodarczego - handel, usługi, przemysł, rzemiosło, zatrudnienie, promocja Miasta, planowanie rozwoju Miasta,
3) Oświaty, Kultury i Zdrowia - oświata, kultura, zdrowie, opieka społeczna, sport, rekreacja, wypoczynek,
4) Budżetu - planowanie dochodów i wydatków Miasta,
5) Prawa i Porządku Publicznego - ochrona praw obywatelskich, bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny, statuty Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie patologiom społecznym.
Radny może być członkiem jednej komisji stałej.
Skład osobowy poszczególnych komisji określa Rada odrębną uchwałą.
6. W skład Komisji Rady z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nieprzekraczającej połowy składu Komisji.

§ 19.

1. Do zadań Komisji stałych należy:
1) rozpatrywanie zagadnień istotnych dla Miasta,
2) opiniowanie projektów uchwał Rady,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady i Zarząd oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych na spotkaniach Radnych z wyborcami,
6) przedstawianie spraw do rozstrzygnięcia przez Radę.
2. Opinie komisji nie wiążą Rady.

§ 20.

Przewodniczącego komisji i jego Zastępcę wybierają radni - członkowie komisji ze swego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji przy pomocy Zastępcy.
Odwołanie Przewodniczącego komisji i jego Zastępcy w toku kadencji następuje w trybie określonym w ust.1.

§ 21.

Komisje działają na posiedzeniach.
Obywatele mają prawo brać udział w posiedzeniach komisji.
Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego komisji.
Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.
Pierwsze po wyborach posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady.
W razie potrzeby komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie planem pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę.
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.

§ 23.

Komisje podejmują rozstrzygnięcia, w tym wnioski i opinie, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Komisje rozpatrują sprawy zgodnie z przedmiotowym zakresem działania.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu.

§ 24.

Radni mogą tworzyć Kluby Radnych na następujących zasadach:
Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie udziału w nim przez co najmniej pięciu radnych.
Powstanie klubu winno być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
W zgłoszeniu podaje się:
nazwę Klubu,
listę członków,
imię i nazwisko przewodniczącego.
4. Zgłoszenia oraz rezygnacji z członkostwa w Klubie dokonuje się w formie pisemnej.
5. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze oraz prawo przedstawiania swojego stanowiska na sesji Rady przez swych przedstawicieli.
6. Posiedzenia klubów odbywają się w Biurze Rady.
7. Za uczestnictwo w posiedzeniach klubu nie przysługuje dieta ani zwrot kosztów podróży.


Rozdział IV
Zarząd Miasta

§ 25.

Organem wykonawczym Miasta jest Zarząd, składający się z 7 osób.
W skład Zarządu wchodzą: Burmistrz jako Przewodniczący Zarządu, Zastępca Burmistrza oraz pozostali członkowie Zarządu.

§ 26.

Burmistrza wybiera Rada spośród kandydatów zgłoszonych Przewodniczącemu przez radnych.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

§ 27.

W przypadku niedokonania wyboru w pierwszym głosowaniu, głosowanie powtarza się, ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu wyłoniono tylko jednego kandydata z największą, lecz nie bezwzględną liczbą głosów, między kandydatami, którzy uzyskali kolejno jednakową ilość głosów, dokonuje się głosowania pomocniczego do momentu wyłonienia drugiego kandydata, który uzyska największą liczbę głosów.

§ 28.

Po dokonaniu wyboru Burmistrza Rada dokonuje wyboru Zastępcy oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Burmistrza, głosując oddzielnie na Zastępcę oraz członków Zarządu.

§ 29.

1. Zarząd wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Miasta określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz umowach zawartych z innymi podmiotami.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,
wnioskowanie o zwołanie sesji Rady,
określanie sposobu wykonywania uchwał oraz wykonywanie uchwał Rady i zadań Miasta określonych odrębnymi przepisami prawa,
przygotowanie projektu budżetu Miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
wykonanie budżetu Miasta,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,
rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Zarządu,
wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne oraz zatwierdzanie wyników postępowania o zamówienie publiczne udzielane przez Miasto,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
udzielanie kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, nie posiadającym osobowości prawnej, pełnomocnictw do zarządzania przez nich mieniem tych jednostek, a także udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
określenie zakresu spraw, których wykonanie Burmistrz może powierzyć Sekretarzowi do wykonywania w jego imieniu,
zatwierdzanie regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednoosobowych spółek Miasta.

§ 30.

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Burmistrz, a podczas jego nieobecności Zastępca Burmistrza.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą bez prawa głosowania Skarbnik i Sekretarz Miasta.
Na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy Przewodniczący Zarządu lub Zastępca Burmistrza prowadzący posiedzenie może zapraszać do udziału w posiedzeniach, bez prawa głosowania także inne osoby.

§ 31.

Decyzje wydawane przez Zarząd w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz. W decyzji wymienia się imię i nazwisko członków Zarządu, którzy brali udział w wydawaniu decyzji.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, podjęte na posiedzeniu prowadzonym przez Zastępcę Burmistrza, podpisuje przewodniczący temu posiedzeniu Zastępca Burmistrza.

§ 32.

Członek Zarządu jest zobowiązany do czynnego udziału w pracach Zarządu i wykonywania zadań zleconych przez Zarząd.
Członkom Zarządu przysługuje dieta na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

§ 33.

Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego Statutu.

Rozdział V
Burmistrz Miasta

§ 34.

1. Burmistrz jest Przewodniczącym Zarządu oraz organem administracji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2.Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) organizowanie i kierowanie pracą Zarządu,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentowanie Miasta na zewnątrz,
3) podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu - za wyjątkiem zarządzeń porządkowych - w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego. Czynności te podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu,
4) sprawowanie funkcji kierownika Urzędu i wykonywanie wynikających z tego tytułu obowiązków i uprawnień z zastosowaniem m.in. ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy i niniejszego Statutu,


5) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem § 29 ust.2 pkt 11, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu, a z kierownikami jednostek organizacyjnych nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy na podstawie stosownej uchwały Zarządu,
6) wykonywanie obowiązków szefa obrony cywilnej na terenie Miasta,
7) wykonywanie innych zadań i czynności określonych w odrębnych przepisach.

§ 35.

Burmistrz może upoważnić swego Zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wykonywania zadań określonych w § 34 ust.2 w zakresie wyraźnie ustalonym w upoważnieniu.

Rozdział VI
Urząd Miasta

§ 36.

Osoby zatrudnione w Urzędzie są pracownikami samorządowymi, z którymi stosunek pracy jest zawarty na podstawie:
wyboru - z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza, a także członkami Zarządu, jeżeli Rada w odrębnej uchwale postanowi o ich zatrudnieniu,
powołania - ze Skarbnikiem Miasta, Sekretarzem Miasta, Kierownikiem i Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a także Komendantem Straży Miejskiej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego komendanta policji,
umowy o pracę - z pozostałymi pracownikami Urzędu.

§ 37.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę na wniosek Zarządu odrębną uchwałą.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 38.

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Makowska
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 12:20
  • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-19 10:45

« wstecz

Opis strony

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 47 11, fax 814 43 23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19506
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-04 12:35:53