Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na roboty w zakresie obsługi akcji zimowej na ulicach gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl


o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony  na   roboty w zakresie obsługi akcji zimowej na ulicach gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:
Usługi odśnieżania                  kod 90620000- 9  
Usługi usuwania oblodzeń      kod 90630000- 2
Usługi sprzątania i zamiatania kod 90610000-6 

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
            W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 
                 1/ odśnieżanie ulic,
            2/ zwalczanie śliskości i gołoledzi ulic,
            3/ w przypadku dobrych warunków atmosferycznych/w dniach,  w których nie prowadzi się akcji zimowego utrzymania dróg – utrzymanie czystości ulic,
                  4/ pełnienie dyżuru całodobowego,
        5/ odśnieżanie ulic i zwalczanie śliskości na zlecenie Zamawiającego  na       
                      drogach ujętych w załączniku 1a
                6/ wywóz nadmiaru śniegu w razie konieczności na każdorazowe zlecenie     Zamawiającego.

Wykaz ulic objętych kontraktem /zał. nr 1  / stanowi  integralną część niniejszej specyfikacji.

 
Dodatkowe  warunki
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie w terenie warunków zamówienia, celem uzyskania wszelkich informacji technicznych do przygotowania oferty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pok. nr 14 Plac Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:
- od 1 grudnia 2009r. do 28 lutego 2010r.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o powyższe dokumenty, oświadczenia i informacje wg. formuły spełnia/nie spełnia.
Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  
 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy prawo            
      zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji.

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   
     działalności gospodarczej.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 
 
5) Wykaz  wykonanych w latach 2006 – 2008 robót  o podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 80.000,00 PLN każda, z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie z uwzględnieniem ich wartości /kwotowo/.
6) Wykaz pracowników.
7) Wykaz sprzętu.
                                  
8)  Zaparafowany projekt umowy.
 
9)  Potwierdzenie wpłaty  wadium.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta  na   roboty w zakresie obsługi akcji zimowej na ulicach gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 6 listopada 2008 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta  w Rawie Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 12 .  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pok. nr 15 (sala konferencyjna) w dniu  6 listopada 2008 r. o godz. 10:05 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.


Wadium: 2000,00 zł

Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.
 
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Artur Piotrowski
Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 16,  fax nr 0 (46) 814 43 23.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

W zamówieniu nie zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna, nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje zastosowanie zamówień uzupełniających.  
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w dniu 21.10.2009 roku.

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Karolina Gawot WGK
    data publikacji: 2009-10-21 11:47
  • zmodyfikował: Karolina Gawot WGK
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-21 12:46
Pliki do pobrania

Metryka

  • opublikował: Karolina Gawot WGK
    data publikacji: 2009-10-21 12:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38