Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OR.271.5.2018 - zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2018-05-17 do piątek 2018-05-25 godz. 14:30 poniedziałek 2018-05-28 godz. 14:30
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.: „Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-17
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-05-17
Data końca składania ofert: piątek 2018-05-25 godz. 14:30
Oznaczenie: OR.271.5.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest

1.   Świadczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usług o charakterze doradczym w zakresie zarządzania i promocji projektu „Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII: infrastruktura dla usług społecznych Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne z Instytucja Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.   Szczegółowy zakres usług określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

3.   Wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji projektu muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz na podstawie informacji i dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Robert Federowicz
    data dodania: 2018-05-17 13:46
Załączniki:
ZMIANA nr1 zaproszenia do złożenia oferty (zapytania ofertowego)
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-24 09:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-05-28 godz. 14:30
Szczegółowa informacja:

Informuję, że w postępowaniu dokonuje się następujących zmian zaproszenia do złożenia oferty:

1) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt V:

Jest:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zamówienia polegającego na promocji i zarządzaniu projektem, którego przedmiotem było wdrożenie usług elektronicznych zintegrowanych z usługą uwierzytelniania ePUAP w jednostkach administracji publicznej, o wartości min. 1 mln zł netto.
W celu wykazania spełnienia w/w warunków, wymagane jest załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień – referencji. ”


Powinno być:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zamówienia polegającego na promocji i zarządzaniu projektem, którego przedmiotem było wdrożenie usług elektronicznych zintegrowanych z usługą uwierzytelniania ePUAP w jednostkach administracji publicznej, o wartości min. 750 000 złotych brutto.
W celu wykazania spełnienia w/w warunków, wymagane jest załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień – referencji, dokumentów odbioru.”

2) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt VII:

Jest:
„O wyborze najkorzystniejszej oferty decydują następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto: 60%.
2) Doświadczenie w wykonaniu usług zarządzania oświatowymi projektami informatycznymi o zakresie podobnym do przedmiotowego projektu, poparte załączonymi referencjami: 40%.
3) Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach powyższych kryteriów obliczona zostanie przy zastosowaniu następującego wzoru:

PBO=PC+POD , gdzie:
PBO – suma uzyskanych punktów badanej oferty
PC – punktacja badanej oferty za zaproponowaną cenę
POD – punktacja badanej oferty za wykazane doświadczenie

przy czym:

Pc=(Cn/Cbo) x 100x60%, gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

POD=(Gbd/Gn) x 100x40%, gdzie:
Gbd – ilość wykazanych usług (liczba referencji)
Gn – największa liczba referencji spośród złożonych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.”

Powinno być:
„O wyborze najkorzystniejszej oferty decydują następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto: 60%.
2) Doświadczenie w wykonaniu usług polegających na promocji i zarządzaniu projektem, którego przedmiotem było wdrożenie usług elektronicznych zintegrowanych z usługą uwierzytelniania ePUAP w jednostkach administracji publicznej, o wartości min. 750 000 złotych brutto, poparte załączonymi stosownymi dokumentami (referencje, dokumenty odbioru): 40%.
3) Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach powyższych kryteriów obliczona zostanie przy zastosowaniu następującego wzoru:

PBO=PC+POD , gdzie:
PBO – suma uzyskanych punktów badanej oferty
PC – punktacja badanej oferty za zaproponowaną cenę
POD – punktacja badanej oferty za wykazane doświadczenie

przy czym:
Pc=(Cn/Cbo) x 100x60%, gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

POD=(Gbd/Gn) x 100x40%, gdzie:
Gbd – ilość wykazanych usług (liczba referencji)
Gn – największa liczba referencji spośród złożonych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.”


3) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt XI:

Jest:

1. Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 do godz. 14:30.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowana na adres:
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka
3. Kopertę należy oznakować następująco:

Oferta na świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.:
„Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług
w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
Uwaga: nie otwierać przed dniem 28.05.2018 r. przed godz. 10:00.

4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Oferty można składać pocztą na adres zamawiającego – liczy się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.


Powinno być:

1. Oferty należy składać do dnia 28.05.2018 do godz. 14:30.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowana na adres:
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

3. Kopertę należy oznakować następująco:

Oferta na świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.:
„Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług
w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
Uwaga: nie otwierać przed dniem 28.05.2018 r. przed godz. 15:00.

4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Oferty można składać pocztą na adres zamawiającego – liczy się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.4) Zmiana zaproszenia do złożenia oferty, punkt XII:

Jest:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 10:15 w Sali Narad Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.”


Powinno być:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 15:00 w Sali Narad Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.”

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Robert Federowicz
    data dodania: 2018-05-24 09:01
Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-29 15:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30000 euro netto prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, 2018) - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy)

na świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.: „Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

EF Consultancy Sp. z o.o., ul. Pszeniczna 19, Wódka, 92-701 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z pkt VII Zapytania oferta uzyskała największą ilość punktów spośród złożonych ofert oraz spełniła wszystkie określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punkty cena

Punkty doświadczenie

Razem punkty

1

3PGroup Sp. z o.o., ul. Nadbystrzycka 30G, 20-618 Lublin 
- 97 170,00 zł brutto

27

 

40

67

 

2

EF Consultancy Sp. z o.o., ul. Pszeniczna 19, Wódka, 92-701 Łódź
- 43 050,00 zł brutto

60

 

40

100

 

W celu zawarcia umowy należy skontaktować się z Panem Robertem Fedorowiczem tel. 046 814 47 11 w godz. od 8.00 do 16.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, od 8.00-17.00 w środę, od 8.00 do 15.00 w piątek.

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Robert Federowicz
    data dodania: 2018-05-29 15:24
Załączniki:
[drukuj]